Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego Logo Mobile
img
Informacja

Deklaracja dostępności

Podziel się

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Bazy produktów lokalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bazy produktów lokalnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowanej audio deskrypcji,
 • filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Na stronie osadzane są filmy, które nie były wykonywane na zlecenie Urzędu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Muszyc.
 • E-mail: produkty@podlaskie.eu
 • Telefon: 856654826

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli pomimo dołożenia przez nas starań uznasz, że przesłane przez Ciebie powiadomienie lub wniosek zostały przeprowadzone niezadowalająco, masz prawo do złożenia skargi, wniosku lub petycji. Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok
  Biuro Obsługi Klienta, parter pokój 22
 • E-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl
 • Telefon: 856654549

Więcej informacji o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego znajdziesz tutaj [link do serwisu zewnętrznego]. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskic [link do serwisu zewnętrznego].

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze. W budynku jest winda, która nie jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Z lewej strony budynku  znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W pierwszym lokalu na podjeździe usytuowany jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i  punkt obsługi osób niepełnosprawnych. W Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych znajduje się łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1

Przed wejściem głównym, znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Główne drzwi budynku są obrotowe. Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób niepełnosprawnych. Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową. Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Inne informacje

Informacja nt. skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Kontakt w języku migowym

W sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich (przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14) oraz w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w siedzibie głównej Urzędu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 w Białymstoku znajdują się osoby z podstawowym przeszkoleniem w posługiwaniu się językiem migowym – brak jest możliwości kontaktu elektronicznego.

Więcej informacji o obsłudze osób niepełnosprawnych znajdziesz w odnośniku [link do serwisu zewnętrznego]