Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego Logo Mobile
img
Informacja

Deklaracja dostępności

Podziel się

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Bazy produktów lokalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bazy produktów lokalnych.
Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

filmy nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowanej audio deskrypcji,
filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.
Na stronie osadzane są filmy, które nie były wykonywane na zlecenie Urzędu.
Urząd dokłada wszelkich starań, by portal informacyjny produkty.podlaskie.eu był w pełni zgodny z ze standardami WCAG (zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Muszyc.
E-mail: produkty@podlaskie.eu
Telefon: 856654826
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli pomimo dołożenia przez nas starań uznasz, że przesłane przez Ciebie powiadomienie lub wniosek zostały przeprowadzone niezadowalająco, masz prawo do złożenia skargi, wniosku lub petycji. Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Podlaskiego

Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 w Białymstoku
15-888 Białystok
E-mail: kancelaria@podlaskie.eu
Telefon: 856654549

Więcej informacji o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego znajdziesz tutaj [link do serwisu zewnętrznego]. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich [link do serwisu zewnętrznego].

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Główne drzwi budynku są obrotowe. Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami. Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami wraz z sygnalizacją alarmową. W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul.Marii Skłodowskiej- Curie 14, 15-097 w Białymstoku

Przy gmachu budynku od ul. M. Curie-Skłodowskiej na wewnętrznym parkingu za bramą przesuwną i szlabanem po prawej jego stronnie znajduje się miejsce do zaparkowania dla osoby z niepełnosprawnościami (oznaczone na niebiesko).

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach .

Do głównego wejścia do budynku od ul. M. Curie-Skłodowskiej prowadzi podest z czterema osobnymi czterostopniowymi podejściami wraz z poręczami-brak możliwości podjazdu wózkiem.

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się od ul. M. Curie-Skłodowskiej, przez podjazd za bramą przesuwną prowadzącą na parking wewnętrzny. Przy bramie przesuwnej z jej lewej strony znajduje się wideodomofon, służący przywołaniu portiera celem uzyskania informacji bądź pomocy. Podjazd zakończony jest wejściem do budynku od strony parkingu, wejście jest również wyposażone w wideodomofon łączący z portiernią budynku.

W Kancelarii Ogólnej pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi od strony parkingu, po prawej stronie znajdują się kolejne drzwi prowadzące bezpośrednio do windy, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Winda obsługuje wszystkie kondygnacje budynku poza piwnicą.

W budynku na każdy piętrze znajduje się oznaczona, oddzielna łazienka z ubikacją z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynatorzy dostępności

Koordynator do spraw dostępności: Zbigniew Chrzanowski tel. 573 442 704
koordynator.dostepnosc@podlaskie.eu

Inne informacje

Informacja nt. skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Więcej informacji o obsłudze osób niepełnosprawnych znajdziesz w odnośniku [link do serwisu zewnętrznego]