Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego Logo Mobile
img
Informacja

Deklaracja dostępności

Podziel się

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Bazy produktów lokalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bazy produktów lokalnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowanej audio deskrypcji,
 • filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Na stronie osadzane są filmy, które nie były wykonywane na zlecenie Urzędu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Muszyc.
 • E-mail: produkty@podlaskie.eu
 • Telefon: 856654826

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli pomimo dołożenia przez nas starań uznasz, że przesłane przez Ciebie powiadomienie lub wniosek zostały przeprowadzone niezadowalająco, masz prawo do złożenia skargi, wniosku lub petycji. Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok
  Biuro Obsługi Klienta, parter pokój 22
 • E-mail: kancelaria@podlaskie.eu
 • Telefon: 856654549

Więcej informacji o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego znajdziesz tutaj [link do serwisu zewnętrznego]. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich [link do serwisu zewnętrznego].

Dostępność architektoniczna

Budynek : ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 w Białymstoku

Przy gmachu znajdują się następujące miejsca do zaparkowania dla osoby z niepełnosprawnością (oznaczone na niebiesko):

- jedno miejsce przed wejściem głównym do budynku od ulicy Kościelnej po drugiej stronie ulicy,

- dwa miejsca przy ulicy J. Kilińskiego – również po drugiej stronie ulicy, za zakrętem względem wejścia głównego do budynku,

- jedno miejsce na wewnętrznym parkingu urzędu, za żelazną bramą po lewej stronie od głównego wejścia.

Przed wejściem głównym do budynku znajdują się cztery stopnie schodów oraz zamontowane do ścian poręcze ułatwiające wejście. Na parterze, obok stanowiska ochrony przy głównym wejściu usytuowany jest punkt kontaktowy przeznaczony również dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Winda obsługuje następujące kondygnacje- piwnica (-1), parter (0), piętro (1), kondygnacja poddasze nie jest dostępna za pomocą windy a jedynie za pomocą „schodołazu”.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się za bramą prowadzącą na parking wewnętrzny (informacja na piktogramie umieszczonym na drzwiach głównych). Przy bramie na parking wewnętrzny zamontowano oznaczony piktogramem dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, służący poinformowaniu ochrony budynku o potrzebie otwarcia bramy. Z wewnętrznego parkingu do budynku można dostać się tylnymi drzwiami korzystając z podjazdu. Na parterze znajduje się kolejny podjazd wyposażony w poręcze boczne, który prowadzi również do windy i łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (łazienka na parterze przy podjeździe oznaczona piktogramem). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje

Informacja nt. skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Kontakt w języku migowym

W Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w siedzibie głównej Urzędu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 w Białymstoku znajdują się osoby z podstawowym przeszkoleniem w posługiwaniu się językiem migowym – brak jest możliwości kontaktu elektronicznego.

Więcej informacji o obsłudze osób niepełnosprawnych znajdziesz w odnośniku [link do serwisu zewnętrznego]